399Paul Kruger Str

PO Box 941, Pretoria, 0001,

Tel: 012 323-6458

Cell: 082 5521275 trowland@sacbc.org.za

“Nsukuzonke No Nkulunkulu Nomndeni” Isihloko Sika Ntulikazi(July):

Amakhehla nezalukazi.

“nsukuzonke Mdali ngithandazela izinto ezintathu – Ukukubona ngokucacile, ukukuthanda ngokweqiniso ,ukukulandela eduzane”. Kuthathwe encwadini ye MARFAM: Nsukuzonke noNkulunkulu nomndeni – ingxenye yesithathu.

Isihloko somndeni Sikantulikazi – Abadala

 1.(8) Izalukazi namakhehla  zehlukene kakhulu nentsha emindenini. Laba abagugile sebenze futhi babona okukhulu abasenandaba futhi uku bungazelwa kona. Kungenzeka futhi ukuthi sebekhathele, banikele ngakokonke kubantwana, abazukulu, zezizukulwane. Ulwazi nobuhlakani okutholwe kubo ngabe kuya busiseka ngendlela efanele na? Abagugile, abantwana nezizukulu kufanele bazifundise ukubekezelelana nokwamukelana. Ukubonga phakathi kwabobonke kusemqoka futhi kuyasiza uma sithandaza noma sithandazelelana nsuku zonke.

E Afrika, abadala baphathwa ngendlela ephakamisekile. Abahlukaniswa nemindeni njenga kwezinye izizwe/amasiko. Bahlonipheke kakhulu futhi bahlangene nemindeni yabo, bathathelwe phezulu. Lelisiko elihle kangaka lase Afrika kumele libe isibonelo sasezizweni zase Ntshonalanga. Ivangeli elingcwele likhuluma kakhulu ngabadala,” Umthombo wolwazi ungumqhele waba dala, futhi bayaziqhayisa ngokwesaba I Nkosi” (Sir.25:6).

2.(19) Ukukhulekela abazukulu:  Cabanga ujule ngomzukulu ngamunye bese ugxila eziphiweni nase zidingweni zabo.

UMTHANDAZO

Baba ose Zulwini, ngizakukhonza, ngikupha uDumo ngesipho sempilo ongiphe sona. Ngokubonga ngiyacinga futhi ngiyabalula ukuthi ngempilo yami uphe abantwana bami impilo; Banga bami ,bangabethu , bangabakho futhi. Nabo sebengabazali babazukulu bethu , abanye bethu sebebusiswe nangezizukulwane kulempilo enhle. Kungenxa yalabantwana ngikubonga futhi ngibakhulekela namuhla. Abanye beqinile okholweni lwabo, abanye emizimbeni, abanye babukeka kahle, abanye bahle emoyeni, abanye babi futhi bame kabi , abanye bayazithunaza bona. Isikhathi abaphila kuso sehlukene kunaleso esasiphila kuso thina ,kwesinye isikhathi asiwuqondi lomhlaba wabo nezindlela zabo manje sidinga isipho sokuxolela ukuze sibe no Xolo ngaphakathi. Usiphe bona ukuthi sibathande sibabeke emkhulekweni ,ngiyakhuleka namuhla ukuthi ngemicabango yami kungabi nobubi obube hlelayo nokuthi amathemba namaphupho enginawo engiwakhe iminyaka abe ngawabo futhi.Umbuso wakho mawuze ezimpilweni zabo nezethu. Amen.

Abalethanga imiphefumulo kuphela, kodwa banikele ngezenzo zabo ukwakha imindeni yabo (Lf.Tit 2:2-5) Ngemikhuleko nokukwethemba kwabo banothise imiphefumulo yemindeni ,nomphakathi.AM 48.

3.(20) 01.July 2012 Isonto 13B.Unkulunkulu osinike ukuphila.

Akubonakali kunempilo lapha, loku kuyabonakala uma ushayela imoto edolobheni elisemaphandleni elincane, ngesonto ntambama. Kanti futhi loku uyakubona futhi uma uhamba endaweni lapho kuhlala khona abamhlophe, awuboni muntu ohamba emgwaqeni kodwa emalokishini abantu aba mpisholo sonke isikhathi kunempilo ikakhulukazi ngempelasonto, abantu baphila impilo emnandi ebonwa umhlaba wonke. Abadala, abancane, abantwana abagangile namahlongandlebe bonke banga bonakala emigwaqeni kodwa futhi kukhona abanye abahlezi ezindlini beswele impilo begula. Umzuzu nomzuzu ufanele ubongwe. Omunye wabaphethe esinagogeni, ogama lakhe lingu Jairus weza wawela ezinyaweni zakhe emnxusa ethi “Intombazanyana yami iyagula kakhulu. Ngicela uze uzomubeka izandla usindise impilo yakhe. Wabamba isandla somtwana wathi kuye “Thalitha, kum” okusho ukuthi “Ntombazanyana ngiyakutshela sukuma yasukuma intombazane yaqala ukuhamba. Marku 5:21-42.

4.(21) 6 July 2012 –St.Maria Goretti.

Lentombazane engcwele futhi engumfelukholo yagwazwa yafa ngo 1902 izama ukuzivikela emliseni owamuhlasela ezama ukumudlwengula. Ekufeni kwakhe wathi “Ngothando luka Jesu ngiyamxolela”. Ukudlwengula kuyinkinga enkulu kulesikhathi samanje futhi kwenziwa ngezindlela eziningi ezahlukene. Amantombazane, abantwana abancane nasebekhulile, abobulili obufanayo ngisho nezalukazi badlwengulwa ngezindlela ezahlukene nezinkathi ezahlukene futhi ngesihluku esikhulu. Lelicala lokudlwengula ngokobulili  nangesihluku lenzeka kwabesifazane nabesilisa, u Santa Maria Goretti ongcwele ungummeli wentsha kanye nabadlwengulile, njengoba yena enza, kulula yini ukuxolela na?

“Kepha anazi yini ukuthi umzimba wenu uyithempeli lika Moya ongcwele o kinina ,enimamukele ku Nkulunkulu ,nokuthi anisibo abenu na? Ngokuba nathengwa ngenani elikhulu ngakho ke mbongeni u Nkulunkulu emzimbeni wenu.Abasekhorinte bokuqala 6 : 19-20

5.(22) 8 July 2012 ,Isonto 14 B  Isonto njengo Mphorofethi ka Nkulunkulu

Owesifazane wayehlezi yedwa ekuseni ecabanga ejulile ,ekhathazekile “kazi abantwana bami ngibaphe ulwazi olwanele na? futhi kungakanani okungene kwagxila emiqondweni yabo. Bayabafundisa na abantwana babo noma bamele mina ukuthi ngifundise abantwana babo ngemfundiso yeBhayibheli.Ngifuna ukuxoxela ngezindaba ezimnandi zokuthi u Nkulunkulu Baba uyabathanda futhi ukhathezekile ngesimoo esinzima abaphila phansi kwaso ukuze baphumelele bafane nabangani babo. Bayaqonda na ukuthi empeleni okuncane kusho okuningi ekugcineni.

“kepha Xwaya ,ugcine kahle umphefumulo wakho, funa ukhohlwe izinto azibonaya amehlo akho, Zimuke enhliziweni yakho izinsuku zonke zokuhamba kwakho emhlabeni bafundise nabantwana babo. Deut 4:9”ngakho ngenamile ebuthakathakeni nasekuphatheni kabi, nasekusweleni, nasekuzingelweni, nase kubandezekeni ngenxa ka kristu, ngokuba uma ngibuthakathaka, yikhona nginamandla.2 Cor.12:10

6.(23) 15 July 2012 Isonto 15B Isonto elihambisa ivangeli

Nawu umbhalo omnandi engiwufunde kwelinye lamaphephabhuku; Thata ugcine umuntu omdala. Nginabo abami abathathu abagugile futhi ngiyabavakashela kanye nomama wami, kakhulu umkhulu u Paul ongasakwazi ukuphuma avakashe, kodwa njengoba kusho ephephabhukwi abanye abantu abagugile bahlala bodwa, kwesinye isikhathi uthola ukuthi abantwana babo sebehlala kude abanye sebasishiya emhlabeni kungenzeka uma uneminyaka engu 92, mhlawumbe bahlala balinde inqola yokudla ukuze bakwazi ukuphila, mhlawumbe ngingaya kuleyondawo yabadala kanye ngeviki njengezinqumo zami.

Ukuguga ngaphandle kokuthi sebebu thakathaka, kuyisipho okufanele siphilwe ngenhliziyo evulekile ku Nkulunkulu nabakhelwane. AM47. Abadala bayakwazi ukuzibandakanya nokubuyisana kwabantu emphakathini ngenxa yobuhlakani asebenabo AM49.

Nasebudaleni bayakuthela izithelo, bahlume babe luhlaza amahubo 92:14

7.(24) 22 July 2012 Isonto 16B Ukristu umalusi omuhle

U Santa Mary Magdalena seloku waba umuntu abantu abazibuza kakhulu ngaye. Evangelini nakhona akaqondakali kahle ukuthi wayengubani kodwa ebandleni elikhatholika kwamukelekile ukuthi wayeyisoni esathethelelwa nguJesu sasesiba ngomunye wabalandeli bakhe; wama ezinyaweni zesiphambano kanti futhi wayengomunye wofakazi bokuqala bokubona ukuvuka kukakristu ,uthando ayenalo ngo Jesu lwamenza waziseka kakhulu.Isono sakhe kwakuwubu febe na? kungabe nguyena na ongaba ngumxhumanisi wokulwa nesono sobufebe okungesona kuphela isono salowo othengisa ngomzimba kanti futhi nalowo othengayo? kungabe ukuphenduka nothando lweqiniso kuyindlela na?

“Ngangidlule kancane nje kubo; ngase ngimthola othandwa umphefulo wami ,ngambamba, angivumanga ukuba ahambe, ngaze ngamngenisa endlini kamame nasekamelweni lowangikhulisayo”. Isihlabelelo sezihlabelelo 3:4 umgidi ka Santa Maria Magdalena.

8(25) 26 July 2012 ,Santa Joachim no Santa Anna

Kuncane okwaziwa ngabo kodwa isiko ukubahlonipha njengabazali baka Maria no Gogo no Mkhulu ka Jesu, babamba iqhaza elikhulu endleleni ka Nkulunkulu yokusikhulula. Abadala(ogogo) babamba iqhaza elikhulu ekulekeleleni ukukhulisa abazukulu bebakhulekela njalo. Siyababonga na ngalolusizo olungaka? Asenze usuku lwabo ngezi 26 July lube usuku olukhulu lokuthi “Siyabonga futhi sinithanda kakhulu”.

Umhlangano ka Anna ocwebileyo ngumhlangano wabomama abaganileyo abasizanayo babuye basize nomphakathi ngezindlela eziningi. Masibonge o baba abagqamileyo, amadlozi wethu ngokulandelana kwawo. Abazukulu bazophila phakade nobukhosi obungapheli, imizimba yabo ingcwatshwe ekuthuleni namagama abo ayakuphila ezizukulwaneni zonke Eccles. 44:1 ,14.

9(26) 29 July 2012 .Isonto 17 B Ukristu osipha ukudla

Santa Martha

Kukhona o Martha abaningi esontweni nasemindenini yethu, abesifazane abaqotho, abaphekayo, babhake, bathunge bagcine izindlu zihlanzekile. Siyavumelana ukuthi konke lokhu kusemqoka futhi kuyadingeka. Kodwa kwathi ekuhambeni kwabo wangena emzini othile; owesifazane othile, igama lakhe nguMarta, wamamukela endlini yakhe. Wayenodadewabo othiwa nguMariya, owahlala ngasezinyaweni zeNkosi, walizwa izwi layo. Kepha uMarta ekhathazekile ukusebenza okuningi waya kuye, wathi: Nkosi, awukhathaleli ukuthi udadewethu ungishiyile, ngesebenze ngedwa, na? Ngakho yisho kuye ukuba angisize. Kepha iNkosi yamphendula yathi: Marta, Marta, unakekela, ukhathazeka ngezinto eziningi. Kodwa inye into edingekile; uMariya ukhethile isabelo esihle angayikwaphucwa sona. Luka 10: 38 -42. Lomkhuleko wokuvula ngesikhathi semisa ungaba isiqiniseko nesi duduzo sabasebenzi na? BABA, Indodana yakho yamhlonipha uMartha ocwebileyo ngokungenisa  endlini yakhe njengesivakashi. Ngemithandazo yakhe masisebenzele ukristu kubafowethu nabodadwethu samukelwe nguwe ekhaya eZulwini elilikhaya lethu leqiniso.