God of tender love and mercy,

Thank you for the gift and blessing

of Christian family life and all families.

We trust our families to your constant

care and protection.

Grant us wisdom to see how

we can change our home life,

to become more like that of the

Holy Family of Nazereth.

Teach us to listen to each other more attentively

and to be sensitive to each other’s needs.

Show us how to care for each other

and to share our time and all we have, generously.

Give us a spirit of patience and understanding.

Draw us together in deep bonds of friendship,

love and care for one another.

Comfort and strengthen us when we are wearied

by trials and sorrows.

May the inspiration of Jesus, Mary and Joseph be

in our homes, bringing light, warmth, unity,

forgiveness and peace.

May we radiate the joy of Christian family life

to all who come to our homes.

Bless our hearts and our homes now and always,

through Jesus Christ our Lord.

Amen

Nkulunkulu onothando nesihawu,

Siyakubonga ngesipho nangesibusiso somndeni

wamakholwa kanye nemindeni yonke.

Sibeka imindeni yethu kuwe Baba ukuba uyigcine

njalo, uphinde uyivikele.

Siphe ubuhlakani ukuze sibone ukuthi

singayishintsha kanjani impilo emakhaya ethu,

ukuze ifuze impilo yomndeni oyiNgcwele

wase-Nazaretha.

Sifundise ukuba silalelane ngokujulile,

futhi sizwelane ezidingweni zomuntu ngamunye.

Sikhombise ukuba sikwazi ukunakekelana,

sisizane ngakho konke esinakho ngomusa.

Siphe uMoya wokubekezelelana noMoya

wokuzwana.

Sihlanganise ndawonye sibumbane ngomoya

wokuzwana, uthando kanye nokunakekelana.

Siduduze, usiqinise lapho siphelelwa amandla

ngenxa yezivivinyo kanye nosizi.

Sengathi uJesu, uMaria kanye noJosefa

bangasikhuthaza, balethe ukukhanya, intokomalo,

ukuzwana, ukuxolelana, kanye nokuthula

emakhaya ethu.

Sengathi singasabalalisa injabulo eBandleni

nakubo bonke abasivakashelayo emakhaya ethu.

Busisa izinhliziyo zethu kanye namakhaya ethu,

manje nangezikhathi zonke ngoJesu Kristo

iNkosi yethu.

Amen